Levering, risicoverlies en eigendomsoverdracht

 1. DTC Wholesale zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van orders. De genoemde levertijden gelden derhalve bij benadering en nimmer als fatale termijn.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Wederpartij aan DTC Wholesale kenbaar heeft gemaakt. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, levert DTC Wholesale enkel aan opgegeven fysieke adressen binnen Europa. Een bestelling ter bezorging aan een adres buiten Europa zal niet worden uitgevoerd.
 3. DTC Wholesale is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren. Wederpartij dient producten tijdens reguliere kantooruren in ontvangt te nemen. Indien dit niet lukt, worden alle hieruit voortvloeiende kosten (inclusief opslagkosten, vrachtkosten of overige aan de overeenkomst verband houdende kosten) in rekening gebracht volgens de geldende lokale prijzen of eventuele standaardtarieven, opgesteld door DTC Wholesale.
 4. DTC Wholesale zal geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed na het sluiten van de overeenkomst uitvoeren. De beoogde leveringstermijn wordt steeds afzonderlijk in de order vermeld. Indien de bezorging vertraging ondervindt groter dan de termijn zoals vermeld is in de order, ontvangt Wederpartij zo spoedig mogelijk nadat DTC Wholesale hiervan kennis heeft genomen bericht.
 5. Het risico op verlies of schade aan producten gaat over op Wederpartij op het moment van levering van het magazijn, ook als DTC Wholesale de eigendom daarvan nog niet heeft overgedragen. Tevens is DTC Wholesale niet aansprakelijk jegens een klant of andere partij voor verlies of schade, waaronder directe of indirecte gevolgschade of welke schade dan ook door een vertraging in de levering, ongeacht of het vernoemede het gevolg is van nalatigheid van DTC Wholesale B.V. of een andere partij, acties inhoudende een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, staking of andere arbeidsongeregeldheden of enige andere oorzaak.
 6. Het risico van de goederen rust bij DTC Wholesale tot het moment van het verlaten van de magazijnen van DTC Wholesale. Vanaf het moment van vervoer gaat het risico over op Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. De eigendom van een product of dienst gaat over op de klant, nadat de volledige koopprijs door DTC Wholesale B.V. is ontvangen, op voorwaarde dat klant niet anderszins in gebreke is met betrekking tot de koopovereenkomst en deze voorwaarden.

 

Retournering en annulering

 1. Wederpartij heeft het recht om de order binnen 24 uur nadat DTC Wholesale de order heeft geaccepteerd te annuleren.
 2. In geval Wederpartij onderdelen wenst te retourneren, dient vooraf contact te worden opgenomen via het contactformulier, zoals te vinden op de website van DTC Wholesale.
 3. Geretourneerde goederen worden alleen in behandeling genomen indien deze aan DTC Wholesale zijn gemeld binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen.
 4. Goederen die door DTC Wholesale speciaal voor Wederpartij zijn besteld of die door Wederpartij zijn beschadigd en/of zijn gebruikt, kunnen niet worden geretourneerd en/of geannuleerd.
 5. De verpakking van de goederen dient in geval van annulering of retournering origineel, onbeschadigd, schoon, ongemarkeerd en ongeopend te zijn.
 6. In het geval geen sprake is van garantie of verkeerde levering zal DTC Wholesale bij Wederpartij 20% van het nettobedrag van de geretourneerde goederen in rekening brengen.
 7. Gemaakte transportkosten kunnen niet worden gecrediteerd, met uitzondering van goederen die onder de garantie vallen zoals genoemd in artikel 9 van de algemene voorwaarden.
 8. Teneinde er voor te zorgen dat goederen, die dienen te worden omgeruild of onder de garantie vallen, tijdig in het magazijn van DTC Wholesale terugkeren, zullen deze goederen uitsluitend worden gecrediteerd wanneer zij binnen de in artikel 10.3 gestelde termijn door Wederpartij worden geretourneerd van de algemene voorwaarden.
 9. Een retouraanvraag betreffende goederen die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, zal niet in behandeling worden genomen.